RETAIL PARK SAMOBOR

naziv:

TRGOVAČKI CENTAR SAMOBOR ISTOK

klijent:

SILVERLEAF DVA d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2016.

površina:

8.640 m2

lokacija:

Samobor

opis:

Projektom je predviđena gradnja pet zasebnih poslovnih građevina “Trgovačkog centra Samobor istok” koje čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu.
Za predmetni zahvat u prostoru predviđeno je jedinstveno prometno rješenje kojim sve građevine imaju zaseban kolni i pješački pristup s javne prometne površine i zajednički pristup s Ulice kralja Petra Krešimira IV, te s prostora trgovačkog centara Konzuma koji se nalazi jugozapadno od predmetnog područja obuhvata.
Cijela ulazna fronta trgovačkog centra projektirana je u staklu s projektiranim rasterom profila, dok mu fasadni raster bijelih valovitih aluminijskih panela s različitim profilacijama vala dodatno naglašavaju dinamiku.

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M